2022-04-13

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek” w Łodzi ul. Lelewela 3/7
ogłasza przetarg ustny
na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


oznaczonego numerem 1b, położonego w Łodzi, przy ul. Sanockiej 17, na parterze,
składającego się z 3 pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki i przedsionka
o powierzchni użytkowej 81,30 m2.

Cena wywoławcza wynosi 416 500,00 zł.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 8%.

Przetarg odbędzie się dnia 25.05.2022 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ul. Lelewela 3/7.
Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Postąpienie w przetargu wynosi 1000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie w terminie do dnia 23.05.2022 r.
na rachunek Spółdzielni w Banku PKO BP-SA III/O Łódź 03 1020 3378 0000 1302 0010 8464
wadium w wysokości 20 825 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Regulamin przetargu jest dostępny w Dziale Członkowsko Mieszkaniowym.
Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Bliższych informacji można zasięgać pod nr tel. 42 682 91 16, 42 681 30 45 lub 697 575 794.

rzut poziomy lokalu 1b - plik PDF


2022-04-13

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek” w Łodzi ul. Lelewela 3/7
ogłasza przetarg ustny
na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


oznaczonego numerem 1a, położonego w Łodzi, przy ul. Sanockiej 17, na parterze,
składającego się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 2 korytarzy i przedsionka, o powierzchni
użytkowej 110,20 m2.

Cena wywoławcza wynosi 565 000,00 zł.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 8%.

Przetarg odbędzie się dnia 25.05.2022 r. o godz. 12 w sali konferencyjnej w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ul. Lelewela 3/7.
Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Postąpienie w przetargu wynosi 1000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie w terminie do dnia 23.05.2022 r.
na rachunek Spółdzielni w Banku PKO BP-SA III/O Łódź 03 1020 3378 0000 1302 0010 8464
wadium w wysokości 28 250 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Regulamin przetargu jest dostępny w Dziale Członkowsko Mieszkaniowym.
Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Bliższych informacji można zasięgać pod nr tel. 42 682 91 16, 42 681 30 45 lub 697 575 794.

rzut poziomy lokalu 1a - plik PDF


2022-04-11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7


NIP 724-000-41-94     REGON 000875900
tel. 42 684-21-85     fax. 42 684-56-94

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na prace terenowo - drogowe polegające na wykonaniu
miejsc postojowych wzdłuż ul. Lelewela w Łodzi /działki nr 75/31, 75/32, 75/26, 75/27, 75/29 i 77/15
w obrębie G-14

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, którą można nabyć w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu
wpłaty w wysokości 30,00 zł na konto Spółdzielni: 03 1020 3378 0000 1302 0010 8464 Bank PKO
BP S. A.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 26.04.2022 r.
do godz. 1700.


Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni w dniu 27.04.2022 r. o godz. 1200.

Wysokość wadium: 8.000,00 zł

Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udzielają:
w kwestiach formalnych – Hanna Sobierska – tel. 42 687 30 13
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Dział Techniczny Spółdzielni – Przemysław Kade – tel. 42 687 30 13
Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” – Mariusz Tyburski – tel. 42 684 35 30


2022-03-28

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7


NIP 724-000-41-94     REGON 000875900
tel. 42 684-21-85     fax. 42 684-56-94

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

Zadanie I
Remont balkonów na wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Łodzi przy ul. Lelewela 25 blok nr 9

Zadanie II
Remont balkonów na wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Łodzi przy ul. Lelewela 17 blok nr 10

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, którą można nabyć w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu
wpłaty w wysokości 40,00 zł na konto Spółdzielni
03 1020 3378 0000 1302 0010 8464 Bank PKO BP S. A.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 19.04.2022 r.
do godz. 1700.


Otwarcie ofert z udziałem Oferentów nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni
w dniu 20.04.2022 r. o godz. 1100.

Wysokość wadium:
   Zadanie I   - 26.000,00 zł
   Zadanie II  - 23.000,00 zł

Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udzielają:
w kwestiach formalnych – Hanna Sobierska – tel. 42 687 30 13
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Dział Techniczny Spółdzielni – Przemysław Kade – tel. 42 687 30 13
Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” – Mariusz Tyburski – tel. 42 684 35 30


2022-02-22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7


NIP 724-000-41-94     REGON 000875900
tel. 42 684-21-85     fax. 42 684-56-94

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie 5-letniego przeglądu budowlanego
wraz ze sporządzeniem protokołów z przeglądu, w budynkach mieszkalnych i użytkowych
znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek” w Łodzi.


Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniach zawarte są
w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, które można nabyć w sekretariacie Spółdzielni
po dokonaniu wpłaty w wysokości 15,00 zł/szt. na konto Spółdzielni:
03 1020 3378 0000 1302 0010 8464 Bank PKO BP S. A.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 08.03.2022 r.
do godz. 1500.


Otwarcie ofert bez udziału Oferentów nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni w dniu
09.03.2022 r. o godz. 1100.

Wysokość wadium: 2.000,00 zł

Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udzielają:
w kwestiach formalnych – Hanna Sobierska – tel. 42 687 30 13
w zakresie przedmiotu zamówienia
Administracja Osiedla „Piastów” – Andrzej Tomczyk – tel. 42 681 30 45
Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” – Mariusz Tyburski – tel. 42 684 35 30


2022-02-01

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek” w Łodzi zaprasza do składania pisemnych
ofert na wykonanie ekspertyzy budowlanej - opinii o stanie technicznym płyt żelbetowych
będących elementem wystroju części elewacji wraz z analizą proponowanej naprawy, wymiany
lub likwidacji w wielorodzinnym budynku nr 33 przy ul. Łukasińskiego 2 w Łodzi.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie ekspertyzy.

Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.04.2022 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni, ul. Lelewela 3/7 w terminie do dnia
18.02.2022 r.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
  - Dział Technicznym – Pan Przemysław Kade – tel. 42 687 30 13
  - Administracji Osiedla „Czerwony Rynek” – Pan Mariusz Tyburski – tel. 42 684 35 30.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień oraz
przynależność do izby samorządu zawodowego.


username.mail@gmail.com