2023-11-22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7


NIP 724-000-41-94     REGON 000875900
tel. 42 684-21-85     fax. 42 684-56-94

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na :

Zadanie I
malowanie klatek schodowych wraz z wymianą zabudowy szachtów instalacyjnych
oraz pionów kanalizacji deszczowej w budynkach:
nr 24/25 ul. Myśliwska 19/21 –
klatki I ÷ V, nr 28/29 ul. Myśliwska 15 – klatki I ÷ V, nr 31/32 ul. Myśliwska 9/Sokola 12 –
klatki I ÷ II

Zadanie II
malowanie klatek schodowych wraz z wymianą zabudowy szachtów instalacyjnych
i pionów kanalizacji deszczowej oraz wymianą przyłączy elektrycznych
i instalacji dzwonkowej do lokali w budynku :
nr 1 ul. Zarzewska 64/72 – klatki I ÷ VI.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zawarte są
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, którą można nabyć w sekretariacie
Spółdzielni po dokonaniu wpłaty w wysokości 30,00 zł na konto Spółdzielni
03 1020 3378 0000 1302 0010 8464 Bank PKO BP S. A.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia
12.12.2023 r. do godz. 1700.

Otwarcie ofert z udziałem Oferentów nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni
w dniu 13.12.2023 r. o godz. 1200.

Wysokość wadium:
Zadanie I    - 28.800,00 zł
Zadanie II  -  22.500.00 zł

Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udzielają:
w kwestiach formalnych – Hanna Sobierska – tel. 42 687-30-13
w zakresie przedmiotu zamówienia
Administracja Osiedla „Piastów” – Andrzej Tomczyk – 42 681 30 45
Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” – Mariusz Tyburski – tel. 42 684-35-30


2023-11-22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7


NIP 724-000-41-94     REGON 000875900
tel. 42 684-21-85     fax. 42 684-56-94

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na :

Zadanie I
wymianę wewnętrznej linii zasilającej wraz z przewodami zasilającymi lokale mieszkalne,
wymianie instalacji zasilającej piwnice, wymianie zasilania węzła C.O., wymianie tablicy
głównej i administracyjnej oraz lamp we wiatrołapach w nieruchomościach:
nr 1
ul. Kraszewskiego 6 /klatki I ÷ III/ i nr 2 ul. Kraszewskiego 4 /klatki I ÷ III/

Zadanie II
wymianie instalacji elektrycznej zasilającej klatki schodowe, korytarze piwniczne,
pomieszczenia pralni i suszarni, wymianie tablicy głównej wraz z uziemieniem,
wymianie zasilania węzła C.O. oraz lamp we wiatrołapach w nieruchomości:

nr 1 ul. Zarzewska 64/72 /klatki I ÷ VI/

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zawarte są
w Specyfikacjach Warunków Zamówienia, którą można nabyć w sekretariacie
Spółdzielni po dokonaniu wpłaty w wysokości 30,00 zł na konto Spółdzielni
03 1020 3378 0000 1302 0010 8464 Bank PKO BP S. A.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia
12.12.2023 r. do godz. 1700.

Otwarcie ofert z udziałem Oferentów nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni
w dniu 13.12.2023 r. o godz. 1300.

Wysokość wadium:
Zadanie I  -  9.000.00 zł
Zadanie II -  3.600.00 zł

Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udzielają:
w kwestiach formalnych – Hanna Sobierska – tel. 42 687-30-13
w zakresie przedmiotu zamówienia
Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” – Mariusz Tyburski – tel. 42 684-35-30


username.mail@gmail.com