2024-04-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7


NIP 724-000-41-94     REGON 000875900
tel. 42 684-21-85     fax. 42 684-56-94

ogłasza pisemny konkurs ofert
na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego


1. Adres lokalu: ul. Łączna 29/31, parter.
2. Powierzchnia lokalu: 150,65 m2.
3. Stawka wywoławcza: minimum 25,00 zł/m2 netto
4. Preferowany rodzaj działalności: działalność handlowa – z wyłączeniem sprzedaży alkoholu,
    usługowa – usługi nieuciążliwe.
5. Stan prawny lokalu: lokal w trakcie wypowiedzenia /w najmie do 31.05.2024 r./.
6. Wadium: 2.000,00 zł musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert,
    przelewem na konto bankowe Spółdzielni numer 03 1020 3378 0000 1302 0010 8464
    Bank PKO BP S. A. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – konkurs ofert –
    lokal użytkowy ul. Łączna 29/31”. Spółdzielnia zwraca wadium Oferentowi, który wycofał
    ofertę przed upływem terminu składania ofert oraz którego oferta została odrzucona.
7. Informacje dodatkowe: oferta powinna zawierać: pełne określenie podmiotu, który
    będzie najemcą lokalu, wysokość proponowanej stawki czynszu za l m2 powierzchni
    użytkowej lokalu bez podatku VAT, rodzaj proponowanej działalności, proponowany
    sposób zagospodarowania lokalu, termin uruchomienia działalności (licząc od dnia
    podpisania umowy najmu), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
    gospodarczej bądź odpis z KRS, pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się
    i przyjęciu Regulaminu wynajmu lokali użytkowych w S.M. „Czerwony Rynek” oraz
    stanowiącego jego załącznik Regulaminu publicznego przetargu pisemnego (konkursu
    ofert) na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego, oświadczenie o niezaleganiu
    z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu oraz o niefigurowaniu w Krajowym
    Rejestrze Długów, dowód wniesienia wadium.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia
23.04.2024 r. do godz. 1700.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2024 r. o godz. 1300 w siedzibie
Spółdzielni.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem pisemnego konkursu ofert na
wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu
wynajmu lokali w S.M. „Czerwony Rynek”.
Regulaminy są dostępne w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej:
www.czerwony-rynek.com.pl

Bliższych informacji udzielają:
W kwestiach formalnych - Hanna Sobierska – tel. 42 687 30 13
W kwestiach dotyczących lokalu - Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” – tel. 42 684-35-30


2024-04-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7


NIP 724-000-41-94     REGON 000875900
tel. 42 684-21-85     fax. 42 684-56-94

ogłasza pisemny konkurs ofert
na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego


1. Adres lokalu: ul. Lelewela 3/7, parter.
2. Powierzchnia lokalu: 147,00 m2.
3. Stawka wywoławcza: minimum 25,00 zł/m2 netto
4. Preferowany rodzaj działalności: działalność handlowa – z wyłączeniem sprzedaży alkoholu,
    usługowa – usługi nieuciążliwe.
5. Stan prawny lokalu: lokal w trakcie wypowiedzenia /w najmie do 31.05.2024 r./
6. Wadium: 2.000,00 zł musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert,
    przelewem na konto bankowe Spółdzielni numer 03 1020 3378 0000 1302 0010 8464
    Bank PKO BP S. A. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – konkurs ofert –
    lokal użytkowy ul. Lelewela 3/7”. Spółdzielnia zwraca wadium Oferentowi, który wycofał
    ofertę przed upływem terminu składania ofert oraz którego oferta została odrzucona.
7. Informacje dodatkowe: oferta powinna zawierać: pełne określenie podmiotu, który
    będzie najemcą lokalu, wysokość proponowanej stawki czynszu za l m2 powierzchni
    użytkowej lokalu bez podatku VAT, rodzaj proponowanej działalności, proponowany
    sposób zagospodarowania lokalu, termin uruchomienia działalności (licząc od dnia
    podpisania umowy najmu), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
    gospodarczej bądź odpis z KRS, pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się
    i przyjęciu Regulaminu wynajmu lokali użytkowych w S.M. „Czerwony Rynek” oraz
    stanowiącego jego załącznik Regulaminu publicznego przetargu pisemnego (konkursu
    ofert) na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego, oświadczenie o niezaleganiu
    z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu oraz o niefigurowaniu w Krajowym
    Rejestrze Długów, dowód wniesienia wadium.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia
16.04.2024 r. do godz. 1700.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2024 r. o godz. 1200 w siedzibie
Spółdzielni.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem pisemnego konkursu ofert na
wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu
wynajmu lokali w S.M. „Czerwony Rynek”.
Regulaminy są dostępne w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej:
www.czerwony-rynek.com.pl

Bliższych informacji udzielają:
W kwestiach formalnych - Hanna Sobierska – tel. 42 687 30 13
W kwestiach dotyczących lokalu - Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” – tel. 42 684-35-30


2024-04-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7


NIP 724-000-41-94     REGON 000875900
tel. 42 684-21-85     fax. 42 684-56-94

ogłasza pisemny konkurs ofert
na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego


1. Adres lokalu: ul. Łączna 29/31, parter.
2. Powierzchnia lokalu: 46,87 m2.
3. Stawka wywoławcza: minimum 25,00 zł/m2 netto
4. Preferowany rodzaj działalności: działalność handlowa – z wyłączeniem sprzedaży alkoholu,
    usługowa – usługi nieuciążliwe.
5. Stan prawny lokalu: lokal w trakcie wypowiedzenia
6. Wadium: 1.500,00 zł musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert,
    przelewem na konto bankowe Spółdzielni numer 03 1020 3378 0000 1302 0010 8464
    Bank PKO BP S. A. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – konkurs ofert –
    lokal użytkowy ul. Łączna 29/31”. Spółdzielnia zwraca wadium Oferentowi, który wycofał
    ofertę przed upływem terminu składania ofert oraz którego oferta została odrzucona.
7. Informacje dodatkowe: oferta powinna zawierać: pełne określenie podmiotu, który
    będzie najemcą lokalu, wysokość proponowanej stawki czynszu za l m2 powierzchni
    użytkowej lokalu bez podatku VAT, rodzaj proponowanej działalności, proponowany
    sposób zagospodarowania lokalu, termin uruchomienia działalności (licząc od dnia
    podpisania umowy najmu), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
    gospodarczej bądź odpis z KRS, pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się
    i przyjęciu Regulaminu wynajmu lokali użytkowych w S.M. „Czerwony Rynek” oraz
    stanowiącego jego załącznik Regulaminu publicznego przetargu pisemnego (konkursu
    ofert) na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego, oświadczenie o niezaleganiu
    z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu oraz o niefigurowaniu w Krajowym
    Rejestrze Długów, dowód wniesienia wadium.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia
16.04.2024 r. do godz. 1700.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2024 r. o godz. 1200 w siedzibie
Spółdzielni.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem pisemnego konkursu ofert na
wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu
wynajmu lokali w S.M. „Czerwony Rynek”.
Regulaminy są dostępne w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej:
www.czerwony-rynek.com.pl

Bliższych informacji udzielają:
W kwestiach formalnych - Hanna Sobierska – tel. 42 687 30 13
W kwestiach dotyczących lokalu - Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” – tel. 42 684-35-30


2024-04-02

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek” w Łodzi ul. Lelewela 3/7
ogłasza przetarg ustny
na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

oznaczonego numerem 250 B o powierzchni użytkowej 52,75 m2, położonego w Łodzi przy
ul.Zarzewskiej 53/61. Lokal jest nierozkładowy, usytuowany na XI piętrze, składa się z 2 pokoi,
kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Lokal posiada komórkę lokatorską o powierzchni 1,94 m2.
Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Zarzewskiej 53/61 znajduje się na obszarze Specjalnej
Strefy Rewitalizacji.

Cena wywoławcza wynosi 270 000,00 zł.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 8%.

Przetarg odbędzie się dnia 24.04.2024 r. o godz. 12 w sali konferencyjnej w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ul. Lelewela 3/7.
Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Postąpienie w przetargu wynosi 1000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie w terminie do dnia 22.04.2024 r.
na rachunek Spółdzielni w Banku PKO BP-SA III/O Łódź 03 1020 3378 0000 1302 0010 8464
wadium w wysokości 13 500 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Regulamin przetargu jest dostępny w Dziale Członkowsko Mieszkaniowym.
Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Bliższych informacji można zasięgać pod nr tel. 42 682 91 16, 42 684 35 30 lub 697 575 794.


username.mail@gmail.com